Urban dyrking med MATTAK

Urban dyrking med MATTAK

URBAN DYRKING

hentet fra: https://mattak.no/ 

Jordens økende befolkning trenger nok, miljøvennlig og sunn mat. Dette er en av de aller største utfordringene verden står overfor (EAT Lancet 2018).

Tanken bak MATTAK-prosjektet var å teste ut et innovativt dyrkningskonsept. Vi ønsket å undersøke og dokumentere hva som må gjøres for at MATTAK skal bli en vanlig, akseptert løsning for flere ulike typer tak.

Takarealer utgjør opp til 35% av det urbane landskapet, og er en signifikant bidragsyter til avrenning fra tette flater. Dette kan gi økt flomrisiko og forurensing av urbane vassdrag og fjordresipienter. Gjenbruk av dette takvannet til matproduksjon har mange fordeler, og gir muligheter for innovasjon på systemnivå.

Vi ser en tendens til at urban dyrking kommer inn i bolig- og næringsprosjekter i by og bynære områder og det urbant landbruk ser ut som er en økende trend.

På få år har utviklingen gått i riktig retning og vi opplever at grønne frodige tak og MATTAK ikke lengre kun er en illustrasjon i rammesøknader, men at dette også bygges. Planlegger, utbyggere, boligkjøpere og leietakere etterspør bærekraftige tak med biologisk mangfold som de kan bruke til både opphold, rekreasjon og dyrking av mat.

Regjeringen har laget en strategi for urbant landbruk:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/urbant-landbruk/id2831424/ 

https://www.regjeringen.no/contentassets/4be68221de654236b85b76bd77535571/207980-strategi-for-urbant-landbruk-web.cleaned-1.pdf

Se også Norges vel sin oversikt over urbane bønder:

https://www.urbantlandbruk.no/

Tilbake til bloggen